Merkinnät avainsanalla ‘ taloustiede ’

Karl Marx: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844

2.1.2017 | Kirjasto
marx-talodellis-fil-kasikirj-kansiKarl Marx kirjoitti Taloudellis-filosofisia käsikirjoituksia huhti-elokuussa 1844 oleskellessaan Pariisissa, jonne hän oli saapunut lokakuun lopulla 1843  jouduttuaan vaikeuksiin Preussin viranomaisten kanssa toimittamansa Rheinische Zeitung -sanomalehden poliittisen linjan vuoksi (viranomaiset lakkauttivat lehden). Käsikirjoitusten tekstiä ei kuitenkaan julkaistu Marxin eläessä, eikä käsikirjoitusta kokonaisuudessaan ole säilynyt. Säilynyt osa julkaistiin 1920- ja 1930-luvuilla, ja tällöin niille myös annettiin niiden nykyisin tunnettu nimi. Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset ovat osaltaan herättäneet ilmestymisensä jälkeisinä vuosikymmeninä paljon poliittista ja filosofista keskustelua mm. "nuoren" ja "vanhan" Marxin mahdollisista eroista sekä Marxin oman ajattelun suhteesta jälkikäteen jäsenneltyyn "viralliseen" II internationaalin marxilaisuuteen tai neuvostoliittolaiseen marxismi-leninismiin. (more…)


Finansoituminen ja Leninin finanssipääoman kritiikki

8.4.2013 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo
Kuva: Public Domain
Nykyhetki ei ole ensimmäinen kerta kun vasemmiston alennustila yhdistyy kapitalismin kriisiytymiseen. Kapitalismin kriisi, ensimmäisen maailmansodan syttyminen ja vasemmiston kykenemättömyys toimia sotaa vastaan antoivat vuonna 1914 Vladimir Uljanoville paljon mietittävää. Seuraavien kolmen–neljän vuoden aikana hän kävi läpi mittavan poliittisen ja intellektuaalisen prosessin, jonka aikana hän mietti uusiksi teoreettisia lähtökohtiaan ja tutki kapitalismia maailmanjärjestelmänä. Vallitsevien olosuhteiden strateginen analyysi antoi mahdollisuudet vastata tilanteen esille nostamiin kysymyksiin. (more…)


Arvo, markkinat ja sosialismi

21.1.2013 | Artikkelit
Teksti: W. Paul Cockshott & Allin F. Cottrell Kuva: eat more toast: Add Value Machine (CC-lisenssi)

Kahden viime vuosisadan vaikutusvaltaisin filosofi oli Karl Marx. Filosofien joukossa hän oli epätavallinen, sillä hän oli sekä kommunisti että taloustieteen asiantuntija. Hänen lukuisat taloudelliset kirjoituksensa ovat saaneet jotkut kutsumaan häntä taloustieteilijäksi, mutta tämä on harhaanjohtavaa. Hänen elinaikanaan julkaistut kaksi keskeistä teosta (Marx 1979; 1974) käsittelivät kumpikin 'poliittisen taloustieteen kritiikkiä'. Niiden tarkoitus oli räjäyttää poliittinen taloustiede kommunistisen filosofian näkökulmasta pyrkimällä paljastamaan, miten poliittisten taloustieteilijöiden käyttämät kategoriat – raha, hinta, voitto, pääoma – eivät olleet talouden perustekijöitä. Tämän sijaan Marx esitti, että ne olivat yhteiskunnallisten suhteiden erityisiä historiallisia muotoja, jotka näiden suhteiden muuttuessa voisivat kadota. Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton vastavallankumousten jälkeen porvarilliset ajattelijat julistivat, että Marxin oli nyt todistettu olleen väärässä käytännössä, että rahan, hinnan, voiton jne. on nyt osoitettu olevan minkä tahansa nykyaikaisen yhteiskunnan perustekijöitä. Ei vielä vie kovin pitkälle, jos kommunistit vastaavat tähän väittämällä, että Neuvostoliitto ei milloinkaan ollut sosialistinen: jos Neuvostoliitossa ei ollut sosialistista talousjärjestelmää, niin mitä tarkoitamme sosialistisella talousjärjestelmällä? (more…)


Sosialistinen talousjärjestelmä, osa 3/3

17.12.2012 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine & Miika Salo Kuva: Wonder Pixels: Hate Socialism? Get off the road! (CC-lisenssi) getofftheroad2 Sosialismin talousjärjestelmää käsittelevässä kirjoitussarjassa on viimein päästy osaan, jossa monien alustavien näkökohtien käsittelyn jälkeen siirrytään "itse asiaan". Sarjan aiemmissa osissa on arvosteltu muita sosialistisia malleja (sanan väljässä merkityksessä) ja ajattelijoita sekä pyritty osoittamaan, mikä missäkin näkemyksessä ei ole vaikuttanut toimivalta. Käsitellyt mallit ovat saattaneet kärsiä kunnianhimon puutteesta, epärealistisesta uskosta teknologian mahdollisuuksiin tai "kommunistiseen yltäkylläisyyteen", tai vain silkasta epämääräisyydestä. Aloitamme kirjoitussarjan tämän osan perustelemalla vielä kerran, miksi marxilaisessa perinteessä laajalti vallitsevasta laiskasta "utopismin" kritiikistä tulisi jossain määrin luopua. (more…)


Gramsci ja arvoteorian poliittisuus

16.9.2012 | Artikkelit
Teksti: Miika Salo
Kuva: flickrenric (CC BY-NC-SA 2.0)

(Tämä artikkeli myös pdf:nä.) Antonio Gramsci tarkastelee Marxin arvoteoriaa kiinteässä yhteydessä politiikkaan ja hegemonian kysymyksiin. Gramscin käsityksen mukaan toiminnallinen ja tulevaisuuteen suuntautuva pyrkimys on merkittävästi läsnä Marxin Pääomassa, eikä kyseessä ole vain tilanneanalyysi ja taloustieteellinen teos toisten joukossa. Hän katsoo, että Pääoma on projekti, jolla pyritään luomaan luokkaidentiteettiä ja poliittista liikettä vallankumouksellisen muutoksen toteuttamiseksi. (more…)


USA: Kasvavia voittoja ei sijoiteta tuotantoon

4.4.2012 | Pohjois-Amerikka, Uutiset

Tuoreiden tilastojen mukaan yhdysvaltalaisten yhtiöiden huimista voitoista vain 30 prosenttia käytettiin vuoden 2011 lopussa uusiin investointeihin, kirjoittaa taloustieteilijä Michael Roberts.

Yhdysvaltain taloutta koskevat tuoreet tilastotiedot vuoden 2011 lopusta julkaistiin äskettäin, ja niistä käy ilmi, että yhdysvaltalaisten yritysten voitot olivat mainittuun ajankohtaan mennessä kohonneet noin triljoonaan dollariin, mutta tästä vain noin 30 prosenttia oli sijoitettu takaisin tuotantoon. Kasaantunutta käteistä on siis yli 700 miljardia, huomauttaa taloustieteilijä Michael Roberts, jonka mukaan tämä tieto selittää, miksi talouden toipuminen on ollut niin hidasta.

"Yhdysvaltalaisten yritysten voitot ovat kasvaneen huimasti vuoden 2008 lopun aallonpohjasta. Ne ylittivät aiemman, vuonna 2006 koetun huipun vuoden 2010 alkupuolella. Saavutus johtui kustannusten valtavasta alentumisesta (mukaanluettuna työvoimakustannukset) ja sijoituslakosta. Mutta suurin osa voittojen kasvusta vuoden 2008 lopun jälkeen on kasattu holveihin eikä käytetty uusiin sijoituksiin."

Robertsin mukaan sijoitushaluttomuuden taustalla eivät ole odotusten tai epävarmuuden kaltaiset psykologiset selitykset, vaan voiton suhdeluvun alhaisuus.

"Olen mitannut voiton suhdeluvun 'koko taloudessa', eli verrannut koko talouden lisäarvoa (nettotuote miinus työntekijöiden palkat ja palkkiot) yrityssektorin kiinteisiin nettokuluihin ja työvoimakustannuksiin. Olen myös mitannut kiinteän omaisuuden arvon sekä nykyisin korvaushinnoin että historiallisin hankintahinnoin. Niinikään olen mitannut myös pelkän yrityssektorin kannattavuuden. Tulokset ovat samat: huolimatta vuosien 2002-2007 luotolla ruokitusta nousukaudesta Yhdysvaltain voiton suhdeluku oli edelleen vuoden 1997 huipun alapuolella hetkeä ennen nykyisen taantuman alkua. Taantuman myötä voiton suhdeluku romahti, mutta sitä seurannut kannattavuuden kasvu ei yltänyt entiselle tasolle."

Blogissaan Roberts vetää myös yhteen vuonna 2008 alkaneen taantuman kulkua ja huomauttaa, että voitot suhteessa BKT:hen alkoivat laskea jo vuonna 2006, ennen kuin kehitys johti taantumaan vuonna 2008.

"Voitot putosivat ensin, ja sijoitukset seurasivat kolme vuosineljännestä myöhemmin, mikä johti taantumaan. Tässä on yksi keskeisimmistä analyyttisista eroista marxilaisen ja keynesiläisen 'nousukausi-laskukausi' -analyysin välillä. Marxilainen analyysi aloittaa voitoista ja kannattavuudesta ja siirtyy sitten tutkimaan sen vaikutuksia sijoituksiin, työpaikkojen menetyksiin (kun 'työttömien vara-armeija' kasvaa) ja lopulta kulutukseen. Keynesiläinen analyysi puolestaan aloittaa 'tehokkaan kysynnän' (sijoitusten ja kulutuksen) putoamisesta, mikä puolestaan vähentää myyntiä ja sitä kautta liikevoittoja."

Michael Roberts: Why is the US recovery so weak? – look at profitability (3.4.12)“Grundrissen” johdanto

22.8.2008 | Kirjasto

"Grundrissen" johdanto eli yleisjohdatus vuosien 1857-58 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin on ainoa teksti, jossa Marx käsittelee metodiaan. Teos on tärkeä lähde Marxin filosofisen ajattelun ymmärtämiseksi. Marx hylkäsi ajatuksen johdannon liittämisestä valmiiseen tekstiin, joten kirjoitus jäi keskeneräiseksi. Teoksen on suomentanut Antero Tiusanen.

Karl Marx: "Grundrissen" johdanto (PDF)Palkkatyö ja pääoma

22.8.2008 | Kirjasto
Karl Marxin Palkkatyö ja pääoma julkaistiin ensimmäistä kertaa Neue Rheinische Zeitung -lehden huhtikuun numeroissa 5-8 ja 11 vuonna 1849. Kyseessä ovat joulukuun jälkipuoliskolla 1847 Marxin pitämät luennot työpalkasta, hinnan määräytymisestä, pääomasta ja voitosta. Teksti julkaistiin pamflettina vuonna 1891. Karl Marx: Palkkatyö ja pääoma (PDF)


Kiinan paluu kapitalismiin

1.12.2006 | Artikkelit
Toimittaja: Joonas Laine
Kuva: The New China - Magalie L'abbé (Flickr), CC-lisenssi

Kiina ilmoittaa rakentavansa "sosialismia kiinalaisilla erityispiirteillä", mutta näyttää siltä, että kyseessä on pikemminkin kapitalismia kiinalaisilla erityispiirteillä. Martin Hart-Landsbergin ja Paul Burkettin kirja avaa, kuinka markkinauudistukset ovat johtaneet Kiinan takaisin ulkomaisen pääoman orjuuteen. (more…)