Merkinnät avainsanalla ‘ Saksa ’

August Bebel: Pois seisova sotaväki!

2.5.2017 | Kirjasto
bebel-seisovasotavaki-kansi-pieni August Bebelin vuonna 1898 julkaistu teos Pois seisova sotaväki! Sijaan kansanpuolustus otti kantaa aikansa ajankohtaiseen kysymykseen lisääntyvästä sotilasvarustelusta ja sen vaihtoehdoista. Teoksessa luodaan katsaus erityisesti Saksan mutta myös muiden Euroopan suurvaltojen armeijojen kasvuun 1800-luvun jälkipuoliskolla sekä sotilaallisen varustelun aiheuttamaan kierteeseen. Sotateknologian kehitys ja sen vaikutukset varustelutarpeeseen ja sodankäynnin luonteeseen ovat niin ikään esillä. Bebel vastustaa vakinaista, jatkuvasti aseissa olevaa sotaväkeä, koska se on Euroopan suurissa yksinvaltaisissa maissa hallitsevan luokan tuki sekä ulkoisia että sisäisiä vihollisia vastaan.
"Sitäpaitsi ovat näiden armeijain johtajapaikat muodostetut laiskantoimiksi aatelisperheiden poikia varten, jotka ovat niiden tarpeessa sitä enempi, mitä enempi heidän oma omaisuutensa on pienentynyt tuhlauksen, perinnönjakaantumisen, epäedullisen taloudellisen kehityksen tai persoonallisen kyvyttömyyden kautta." (S. 78.)
(more…)


Wilhelm Liebknecht: Valtiopetos ja vallankumous

4.1.2016 | Kirjasto
liebknecht_valtiopetos_pieniWilhelm Liebknecht (1826–1900) kirjoitti ensimmäisen kerran vuonna 1887 julkaistun teoksensa Valtiopetos ja vallankumous suurimmaksi osaksi tutkintovankeudessa vuonna 1872. Hän toimi tuolloin yhdessä August Bebelin kanssa eteläsaksalaisen sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen, ns. eisenachilaisten johtotehtävissä. Liebknechtiä ja Bebeliä epäiltiin valtiopetoksen valmistelusta, sillä he olivat agitoineet Preussin ja Ranskan välistä sotaa (1870–1871) vastaan sekä valtiopäivillä kieltäytyneet äänestämästä sotaan myönnettävien varojen puolesta. He olivat myös puolustaneet Pariisin kommuunia ja (1871) ja vastustaneet Elsass-Lothringenin liittämistä Saksaan. Oikeus tuomitsi heidät kahdeksi vuodeksi vankeuteen. (more…)


Otto Bauer: Bolshevismi vaiko sosialidemokratia

3.3.2015 | Kirjasto
bauer_bolsh-sosdemkansi_pieniOtto Bauerin (1881–1938) vuonna 1920 julkaistu teos Bolshevismi vaiko sosialidemokratia (suom. 1922) liittyy kommunistisen ja sosialidemokraattisen liikkeen keskusteluun sosialismin edellytyksistä ja työväenliikkeen menettelytavoista vallankumouksessa. Bauerin kirjan keskeinen poliittinen kysymys on, "ovatko Venäjän vallankumouksen menettelytavat ominaisia köyhälistön vallankumoukselle yleensä vai onko niillä erikoiset edellytyksensä Venäjän yhteiskunnallisissa oloissa" (s. 9). Teos alkaa esityksellä Venäjän talonpoikaiston aseman kehityksestä maaorjuuden kaudelta lokakuun vallankumouksen suorittamaan maanjakoon asti. Bauerin mukaan venäläinen talonpoika oli kyllä altis sosialistisille vaatimuksille tilanherrojen maiden pakkoluovuttamisesta, mutta "sosialisoimisfraasin taakse kätkeytyi vain hänen pyrkimyksensä vakiinnuttaa, lujittaa ja laajentaa hänen oma omistusoikeutensa tilanherran maan kustannuksella. Siten voi sosialistinen ideologia muodostua porvarillisen vallankumouksen, porvarillisten maanomistusolojen väkivaltaisen voimaansaattamisen välikappaleeksi." (s. 40). (more…)


Lev Trotski: Terrorismi ja kommunismi

1.1.2014 | Kirjasto
Lev Trotskin alunperin vuonna 1920 julkaistu teos Terrorismi ja kommunismi on vastaus Karl Kautskyn edellisenä vuonna julkaistuun samannimiseen teokseen, jossa tämä oli arvostellut bolshevikkien menettelyä lokakuun vallankumouksessa. Kirjassaan Trotski pyrkii kumoamaan Kautskyn arvostelun ja näkemykset virheellisinä, kertomaan näkemyksensä siitä, mitä Venäjän vallankumouksessa todella on tapahtunut, ja mistä syistä on päädytty niihin ratkaisuihin, joita mm. länsieurooppalaiset sosiaalidemokraatit ovat arvostelleet. Teos päättyy "Karl Kautskyn koulun" ja itävaltalaisen marxilaisuuden sarkastiseen arviointiin. Kirja sisältää myös luvut, joissa pyritään osoittamaan, mistä työväenliikkeen perinteelle tärkeässä Pariisin kommuunissa oli todellisuudessa kyse – vastoin sitä, mitä Kautsky oli teoksessaan väittänyt – ja miten yhtä lailla marxilaiselle työväenliikkeelle tärkeä Marx – "meidän oikea Marximme mahtavine jalopeuranharjoineen" (s. 124) – oli kannattanut juuri tätä menettelyä – vastoin sitä, mitä Kautsky oli teoksessaan väittänyt. Teos ilmestyi suomeksi vuonna 1921 sosialidemokraattisen mutta kommunistisia näkemyksiä lähellä olleen sanomalehti Savon Kansan kustantamana. Suomentaja on tuntematon. (more…)


Karl Kautsky: Tie valtaan

7.5.2013 | Kirjasto
Karl_Kautsky_-_Tie_valtaan Karl Kautskyn teos Tie valtaan (1909) julkaistiin ajankohtana, jolloin Kautskyn kiinnostuksen painopiste oli siirtynyt 1890-luvulla alkaneesta, Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) revisionistista siipeä vastaan käydystä polemiikista puolueen vasemman laidan näkemysten arvostelemiseen. SPD:n vasemmisto oli saanut tuulta purjeisiinsa Venäjän vallankumouksesta 1905 sekä Saksassa samana vuonna käydystä kaivosteollisuuden lakkotaistelusta, ja Rosa Luxemburgin pamfletti Reformismi vai vallankumous? (1906) on ehkä tunnetuin esimerkki vasemmiston yrityksistä vetää yhteen näiden tapahtumien opetukset työväenliikkeelle. (more…)


Saksa: SPD perustamassa uutta internationaalia

7.5.2013 | Eurooppa, Uutiset

Saksan sosiaalidemokraattien johdolla aiotaan perustaa uusi kansainvälinen yhteistyöjärjestö, koska Sosialistinen internationaali ei puolueen mielestä kykene suoriutumaan tehtävistään, kirjoittaa Neues Deutschland.

Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) johto on jo pitempään arvostellut sosiaalidemokraattisten puolueiden maailmanlaajuista yhteistyöjärjestöä, Sosialistista internationaalia (SI), muun muassa eräistä jäsenpuolueratkaisuista sekä kyvyttömyydestä järjestää sosiaalidemokraattista keskustelua uusliberalismin vaihtoehdoista. Puolueen puheenjohtaja Sigmar Gabriel sanoi Focus-lehdelle antamassaan haastattelussa, että "viime vuosina SI ei ole kyennyt tarjoamaan minkäänlaista vaihtoehtoa vastaukseksi rahoitusmarkkinoiden ylilyönneille tai muille maailmanlaajuisille haasteille", siteeraa haastattelua Neues Deutschland.

"Vuoden 2012 alusta SPD:n puheenjohtaja ilmoitti, että puolue aikoo vähentää maksujaan internationaalille – SPD oli noin 100 000 punnan osuudellaan järjestön suurin rahoittaja", lehti kuvaa tilanteen taustaa. "Nyt puolue on aikeissa vähentää maksuaan 5 000 puntaan ja osallistua järjestön kokouksiin vain tarkkailijana."

Myös arabikevään yhteydessä vuonna 2011 kiusallisesti esiin nousseet Egyptin ja Tunisian valtapuolueiden jäsenyydet SI:ssä näkyisivät osaltaan olevan SPD:n taholta esitetyn kritiikin taustalla.

Uutta yhteistyöjärjestöä SI:n tilalle on puuhattu jo jonkin aikaa. Viime joulukuussa Roomassa järjestetyn kokouksen perusteella nelisenkymmentä demaripuoluetta oli ilmaissut kiinnostuksensa, ja uutta "Progressive Alliance" (edistyksellinen liitto) -nimistä yhteistyöjärjestöä ollaan nyt perustamassa toukokuun 22. päivänä Leipzigissa. Paikalle odotetaan ainakin viittäkymmentä sosiaalidemokraattista puoluetta ympäri maailmaa.

"Haluamme rakentaa verkoston tekemään sitä, mihin SI ei valitettavasti enää kykene, siis tarjoamaan areenan, jolla käydä sosiaalidemokraattista keskustelua globaaleissa raameissa", Gabriel perusteli uuden järjestön tarpeellisuutta.

Neues Deutschland: SPD treibt Gründung neuer Internationale voran (5.5.2013)

Die Welt: SPD will Konkurrenz zur Internationale gründen (4.5.2013)Saksa: Palvelualoille 5,6 % palkankorotus

19.3.2013 | Eurooppa, Uutiset

Saksan palvelualojen ammattiliitto ver.din reilu viikko sitten solmima kaksivuotinen sopimus takaa 5,6 prosentin palkankorotukset ja kuusi viikkoa lomaa, kertoo liiton tiedote.

Saksan palvelualojen ammattiliitto ver.di solmi puolitoista viikkoa sitten kaksivuotiseen sopimuksen, joka nostaa palkkoja 5,6 prosenttia ja takaa jäsenille kuusi viikkoa lomaa, kertoo liiton asiasta laatima tiedote. Sopimus kattaa 800 000 jäsentä Saksan kaikissa osavaltioissa Hesseniä lukuunottamatta.

Ammattiliiton puheenjohtaja Frank Bsirske piti perityisen hyvänä saavutuksena vuosiloman lisäksi oppisopimuskoulutettaville saatua sitoomusta ottaa heidät työhön valmistumisen jälkeen siihen yritykseen, jossa he ovat olleet koulutettavina. Oppisopimuskoulutus on Saksassa yleistä.

Tiedotteen mukaan ver.din palkkaneuvotteluryhmä  suosittelee sopimuksen hyväksymistä siitä järjestettävässä jäsenkyselyssä.

ver.di: Tarifrunde Öffentlicher Dienst: 5,6 Prozent mehr Gehalt (9.3.13)Saksa: Kaupunkien köyhyys 20 prosentissa

19.11.2012 | Eurooppa, Uutiset

Saksan 15 suurimman kaupungin väestöstä 20 prosenttia elää köyhyydessä, kertoo tuore tutkimus.

Köyhyys on lisääntynyt Saksassa huolimatta talouskasvusta ja alhaisesta työttömyydestä, kertoo Saksan ammatillisen keskusjärjestö DGB:n Hans Böckler -säätiön talous- ja yhteiskuntatutkimuksen instituutin marraskuun puolivälissä julkaisema tutkimus. Koko maan tasolla köyhyys nousi viime vuonna 15,1 prosenttiin edellisen vuoden 14,5:stä prosentista, mutta suurissa kaupungeissa kasvu oli tähän nähden kaksinkertaista. Saksan 15 suurimman kaupungin köyhyys nousi viime vuonna 19,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli ollut 18,1 prosenttia, summaa Spiegel Online tutkimuksen tuloksia.

Köyhyyden määritelmänä tutkimuksessa käytettiin tulotasoa, joka on 60 % tai vähemmän verrattuna keskimääräisiin nettotuloihin. Yksinasuvalle tämä tarkoittaa noin 850 euroa kuukaudessa.

"[Tutkijat] havaitsivat, että enimmässä osassa suuria kaupunkeja – aivan kuten koko maassakin – sosiaalitukien vastaanottajien lukumäärä on vähentynyt", Spiegel Online kirjoittaa. "Samanaikaisesti kaupunkien köyhyysaste on kuitenkin kasvanut viime vuosina selvästi  – 17,5 prosentista vuonna 2005 19,6 prosenttiin vuonna 2011, siis huomattavasti enemmän kuin kansallisen tason keskiarvo."

Spiegel Onlinen mukaan eri maiden köyhyysasteiden vertailu ei ole ongelmatonta, mutta lehti viittaa Eurostatin tilastoihin, jotka kertovat niiden ihmisten lukumääristä, joita uhkaa köyhyys ja syrjäytyminen.

"Tämä lukema oli vuonna 2011 Saksassa 19,7 prosenttia, eli selvästi EU:n keskiarvon, 23,2 prosentin, alapuolella. Ruotsissa lukema oli alimpien joukossa, 16,3 prosenttia, kun taas Kreikassa se oli 30,1 prosenttia."

Spiegel Online: Urban Poverty on the Rise in Germany (14.11.12)Saksa: Ekonomistit eivät usko Kreikan selviävän

12.10.2012 | Eurooppa, Uutiset

Saksan johtavien taloustutkimuslaitosten raporteissa ei uskota Kreikan selviävän velkataakastaan, kirjoittaa Spiegel Online.

Saksan johtaviin taloustutkimuslaitoksiin kuuluvien Kielin maailmantalouden tutkimusinstituutin ja Hallen taloudentutkimusinstituutin raporteissa on esitetty epäilyjä Kreikan kyvystä suoriutua veloistaan ilman uutta "tukanleikkuuta" eli velkojen anteeksiantamista. Spiegel Onlinen mukaan ekonomistien näkemykset eivät tule ilahduttamaan kovinkaan monia tahoja.

"Kreikan velkojen uudelleenjärjestely vaatisi väistämättä maan kansainvälisten luotottajien mukaantuloa sen sijaan, että se koskisi vain yksityisiä sijoittajia, kuten viime kevään sadan miljardin euron tukanleikkuu", lehti kirjoittaa. "[Viime viikon] torstaina Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble torjui Kansainvälisen valuuttarahaston esittämän tukanleikkuuajatuksen. Myös euroalueen valtiovarainministerit vastustavat ajatusta, ja Euroopan keskuspankki on sanonut, että sen kirjoihin merkittyjen Kreikan velkojen anteeksianto ei tule kysymykseen."

Tutkimuslaitosten raporteissa Saksan tämän vuoden talouskasvuksi arvioidaan vain 0,8 prosenttia, ja ensi vuonna kasvun ennakoidaan olevan vain prosentin luokkaa – selvä huononnus aiempiin arvioihin verrattuna, joiden mukaan kasvu olisi kaksi prosenttia. Spiegel Online huomauttaa kuitenkin, että uudetkin luvut perustuvat sille oletukselle, että velkakriisi ei enää pahene nykyisestä, mutta tätä eivät pidä itsestään selvänä raporttien laatijatkaan.

Spiegel Online: Top German Economists Say Greece Is Lost (11.10.12)Saksan kauppaylijäämä huolestuttaa OECD:tä

15.8.2012 | Eurooppa, Uutiset
OECD:n tuoreen raportin mukaan Saksan kauppataseen ylijäämä saattaa tänä vuonna nousta maailmanennätykseen, raportoi uutistoimisto Xinhua. Saksan kauppataseen ylijäämä saattaa nousta tänä vuonna 200 miljardiin dollariin, mikä olisi maailmanennätys, kertoo uutistoimisto Xinhua viitaten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n viime maanantaina julkaisemaan raporttiin. Ylijäämä, joka kertoo, kuinka paljon Saksan vienti on tuontia suurempaa, vastaa kuutta prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Ylijäämä tarkoittaa, että Saksan kanssa kauppaa käyvillä mailla on oltava alijäämää. OECD:n raportissa Saksaa kehotetaankin lisämään kotimaisia investointeja erityisesti palvelusektorilla ja näin lisäämään kulutusta, ja myös pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä pääomamarkkinoille pitäisi helpottaa. Saksan hallituksen edustaja Steffen Seibert kuitenkin sanoi, että hallituksen puuttuminen tilanteeseen viennin määrän rajoittamiseksi olisi virhe. Reaalipalkat eivät ole Saksassa kohonneet 1990-luvun alun jälkeen, ja vuosina 2004-2008 ne ovat jopa alentuneet. PressEurop: Berlin still selling too much (14.8.12) Xinhua: Germany to widen trade surplus, OECD warns of inbalanced aftermath (14.8.12) EUobserver: Eurozone slides deeper into recession, Germany grows (14.8.12) Der Standard: OECD besorgt über Rekord bei deutschem Exportüberschuss (13.8.12) Financial Times Deutschland: Brüssel vertuscht deutsche Sünden (14.2.12) Weekly Report: Real Wages in Germany: Numerous Years of Decline (28/009)